2016
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Arrangementer 2016


Onsdag 10. februar kl. 19.00 i Sognegården i Ebeltoft


Apotekernes og medicinens historie i Ebeltoft og omegn gennem 200 år

Ved farmaceut Jes Hansen og apoteker Lisbet Høgh
7. december 2015 fejrede Ebeltoft Apotek sit 200 års jubilæum.

Det blev fejret på forskellig vis, blandt andet med udgivelse af et jubilæumsskrift, der er forfattet af Jes Hansen.

Onsdag 10. februar fortalte Jes Hansen og apoteker Lisbet Høeg om apoteket og om en verden, der er ukendt for de fleste. Foredraget fandt sted i Sognegården, Ebel-toft,  kl. 19.00. Fri entre.

Jes Hansen, der har arbejdet på apoteket som farmaceut og provisor i 33 år,  fortalte om apotekets start og udvikling op til det seneste årtusindskifte og kom herunder ind på emner som f.eks. de forskellige apotekere gennem tiden, fremstilling af medicin i gamle dage og apotekets virkemåde.

Herefter tog Lisbet Høgh os med til nutiden og fortalte om nye, konkurrencepræ-gede vilkår, apotekets udvidelser, brugen af robotter og – meget mere. Lisbet Høgh har været apoteker i Ebeltoft i 11 år.


*****

 

Onsdag 30. marts kl. 19.00 Generalforsamling i Sognegården i Ebeltoft


Vi startede med den traditionelle spisning (smørrebrød, øl og dram) kl 19.00


Arkitekt Hans Grøn orienterer om Ny Malt

Generalforsamling med den sædvanlige  dagsorden


*****


Lørdag 2. april kl. 10.30 mødes vi på Holmegård


Først en time til halvanden på at finde spor (flintredskaber og afslag) efter vore tidlige forfædre (Ertebøllekulturen). Så spisning, og derefter rundvisning ved Holmegaards ejere, Merete og Verner Nielsen.


Holmegaard er en kulturhistorisk guldgrube (se nedenfor).Klik her for yderligere info om Holmegaard


Se billeder og tekst fra arrangementet


*****


Onsdag 20. april kl. 19.00 i Sognegården i Ebeltoft


'Fortiden set fra himlen', foredrag om luftarkæologi

ved museumsinspektør Lis Helles Olesen, Holstebro Museum
Synopsis: 'Når man flyver lavt hen over landskabet kan man se en masse spor af vore forfædres virke i de gule kornmarker: bebyggelser, grave, marksystemer, fors-varsanlæg og meget mere. Kom og hør hvordan det kan lade sig gøre. Et forsk-ningsprojekt på Holstebro Museum afdækker mulighederne i luftfotoarkæologien i Danmark. Foredraget fremlægger resultater fra flyvninger, laserscanninger og an-det. Der vises en masse luftfotos fra  flyvninger med spor af menneskers aktiviteter fra stenalder til nutid.'


Velkommen til et meget spændende foredrag om den nyeste teknologi inden for arkæologien og de resultater, den har givet.


Entre: kr. 50,-


*****


Syddjurs Rundt med Vilfred Friborg Hansen lørdag 28. maj 2016 kl. 10-17


Start kl. 10.00 fra p-pladsen mellem fregatten og turistbureauet i Ebeltoft


Pris for medlemmer: kr. 200,- (incl. frokost til kr. 125,-)

Pris for ikke  medlemmer: kr. 250,- (incl. frokost til kr. 125,-)


Detaljeret turprogram/busrute


Egil Fischers ferieby, Femmøller Strand, projekt for revitalisering

Kejlstrup, Møllerup, Bjødstrup

Egens Havhuse, tjæregryden

Nappedam, Jagtens Hus, slotsruinen, projekt for besøgscenter

Bregnet kirke, Rønde Hovedgade, Trangbæk = Lauritz Jørgensens gl. rutebil-station, Kulturhotellet = Røndes første bygning (og seneste!), Meny og Otto Sørensen, Åben Vand

Højskolen, gymnasiet, fjernvarmen

Følle, anlægget med Ivar Knudsen-mindestenen og købmandsgården

Hospice Djursland, naturgenopretningsprojektet Følle Bund, Følle Mølle

Gl. Løgten, Vosnæsgaard

Ny Løgten


Kl. 11.00: ankomst til Hack Kampmanns Ting- og Arresthus (nu bibliotek og lokalarkiv) i Hornslet. Her er der rundvisning ved bibliotekar Inge Birke-holm


Kl. 12.00: afgang fra Hornslet

Rosenholm, Mørke Kær, Gl. Mørke, kirken, Mørke Mølle

Thorsager, station og kommende trinbræt

Hedeskov, Tjerrild, Mesballe

Ryomgaard, Gl. Ryomgaard, realskolen, Marienhoffskolen, Ringparken

Koed

Kolind, Kolindsund, 'sort sol', stationen nu apotek, omfartsvejprojektet, Gl. Kolind

Nødager, kirken, Pederstrup


Kl. 13.00: ankomst til Tradium / Ring Djursland

Frokost

Rundvisning ved uddannelsesleder Suran Ahmed og Hans Pallesen


Kl. 14.00: afgang fra Tradium

Dalstrup, åndssvageanstalt nu højskole, Drammelstrup

Tirstrup


Kl. 14.30: ankomst til Hyllested kirke

Kalkmalerierne


Kl. 15.00: afgang fra Hyllested

Rugaard, Hyllested Skovgårde, Jernhatten, Holme, Frederikkesminde, Skærsø station


Kl. 15.15: ankomst til Skærsø

Rundvisning ved ejerne Lene og Jørn Thorbjørn Christensen


Kl. 16.30: afgang fra Skærsø

La Cour-slægtens gravsted på Draaby kirkegård, Draaby sø, Draaby kirke


Kl. 17.00: ankomst til P-pladsen ved fregatten


*****


Lørdag den 11. juni tur til Håndværksmuseet  i Randers via Landbrugsmuseet på Gl. Estrup


Afgang kl. 10.00 ved parkeringspladsen mellem turistbureauet og fregatten.

 

På Landbrugsmuseet fik vi først en guidet tur gennem de to mest populære afdelinger af museet: 'Bondeliv' og 'Landbrug og Teknik'.


Bondeliv


viser udviklingen af landbruget og bøndernes liv fra bondestenalderen til land-boreformerne i slutningen af 1700-tallet. I introduktionsrummet ses i model-form kulturlandskabets forandringer gennem 6000 år. Derefter går man gen-nem fire køkkener fra nutidens moderne køkken til jernalderens køkken. Udstillingen er fortrinsvis bygget op som tableauer, der viser udvalgte arbejds-situationer gennem tiden.

Der er fem hovedafsnit: Oldtiden, middelalderen, købstaden med handel, 1700-tallets landsby og reformtiden med udskiftningen og opmålingen af Danmark. Landboreformerne ændrede det danske samfund inden for alle områder, ud-dannelse, oplysning, retssikkerhed og social omgang. De er grundlaget for det moderne samfund, vi kender i dag.


Landbrug og Teknik


Når man forlader udstillingen om 1700-tallet, går man direkte ind i 1800-tallets industrielle udvikling. Hvad der blev sat i gang i 1700-tallet bliver videreudvik-let og forfinet i løbet af de næste 150 år. Fra at hesten var det foretrukne træk-dyr, blev livet på landet præget af de nye store og støjende maskiner. Udstillingen indeholder et væld af de maskiner, der er kommet til at betyde så meget for det moderne landbrug. Den lille grå Ferguson, der er blevet symbolet på efterkrigstidens landbrug, er naturligvis også at se her. Som alle andre ste-der på Landbrugsmuseet er der tæt kontakt mellem publikum og de udstillede genstande.


Efter den guidede tur spiser vi frokost i ”Den Gamle Stald”. Det har vi prøvet før med stor succes. Stedet er hyggeligt, betjeningen venlig og maden rigelig og god.


Efter frokosten fortsættes til Håndværksmuseet i Randers.


Museumschefen for Museum Østjylland,  Jørgen Smidt-Jensen, står for en introduktion til museet


Håndværksmuseet rummer Museum Østjyllands store håndværkssamling: en unik samling af 24 komplette værksteder, - fra handskemager over rebslager til snedker, guldsmed og fotograf. Værkstederne i det 1200 m2 store hus er bygget op som rekonstruktioner af de forskellige fags værksteder, som de kunne have set ud i perioden fra slutningen af 1800-tallet til omkring 1950. Værkstederne fortæller således om købstadens gamle håndværk. En del af de originale værk-steder er bemandet med 68 pensionerede, særdeles erfarne håndværkere, der på skift står klar til at fortælle om og vise deres fine, gamle håndværk. Håndværksmuseet er i den grad et levende museum. Her er der ild i essen, mørtel på skeen og maling på penslen.

Håndværksmuseet har til huse i et kornpakhus fra 1894. Huset er med sine so-lide tømmerkonstruktioner selv et fornemt udtryk for de bedste danske hånd-værkstraditioner.

Pakhuset, som er tegnet af arkitekt P. Paulsen, blev opført i 1894 af købmand Ankerstjerne. I 1919 blev bygningen solgt til De Danske Spritfabrikker, der brugte den til opmagasinering og behandling af korn. I 1973 overtog Randers Kommune bygningen.

Pakhuset er meget kraftigt bygget, med 48 cm tykke mure i stueetagen, og træ-konstruktioner af 26 cm tykke og op til 12 m lange stykker tømmer. På de kraf-tige tømmerkonstruktioner er der fundet 64 påtegninger, hvor de tidligere ar-bejdere i huset har skrevet, hvad de arbejdede med. For eksempel har Peter Christian Rasmussen den 9. maj 1894 vendt korn.


Forventet ankomst til Ebeltoft mellem kl. 16 og 17

 

Foreningens bestyrelse var overbevist om, at dette blev endnu en oplevelsesrig og hyggelig tur, hvad det da også gjorde.

 

Pris for medlemmer: kr. 225,- per person - inkl. entré til Landbrugsmuseet på kr. 75,- og frokost til kr. 150,-.

Pris for ikke-medlemmer: kr. 250,-.

 

Arrangementet var sponsoreret af Syddjurs kulturpulje og Ebeltoft Turistfore-ning, så her fik man meget  for pengene.


*****


Mandag 22. august kl. 19.00 i Sognegården i Ebeltoft


Foredrag om jernalderen i Danmark med særlig vægt på Djursland

Ved museumsinspektør Benita Clemmensen, Museum Østjylland


Djursland og Randersegnen er områder med spændende fund fra jernalderen. Med udgangspunkt i bl.a. Vendehøj ved Hornslet og Toftesøgård ved Assentoft præsente-res udviklingen i bebyggelsen fra mindre, enkeltliggende gårde til landsbyer med tilhørende gravpladser.


I løbet af jernalderen voksede de sociale skel i befolkningen. For det første ser man nu store forskelle i størrelsen på gården,e og for det andet afslører gravgaverne, som følger den døde i graven, store forskelle i rigdom. Samfundseliten får vi et lille glimt af i Kirkemosegård-skatten, som blev fundet ved Spentrup. Denne skat og andre of-ferfund er med til at give os en fornemmelse af jernalderens religion.


Med udgangspunkt i moseligene fra Auning og Huldremose berettes om jernalde-rens rituelle ofringer af mennesker i moser. Moseligene giver endvidere spændende oplysninger om jernalderens dragtmode og lingeri.

 

I foredraget berettes om hverdagsliv, krig, handel, ofringer, religion, dødeomsorg og kontakt i jernalderen.


Der bliver noget for enhver smag, når Benita Clemmensen krydrer sine beretninger om fund fra det hjemlige med en gennemgang af den danske jernalders omfattende kontakter til fjerne egne.


Miniserien fortsætter med et foredrag om vikingetiden den 5. september og afsluttes med en ekskursion til Kongernes Jelling den 17. september. Mere information om disse arrangementer følger senere.


Man kan dog godt melde sig på Jellingturen nu til formanden: jenskannegaard@gmail.com eller tlf. 3024 5244,  eller til andre  medlemmer af besty-relsen.


Se billeder og tekst fra arrangementet


*****


Mandag 5. september kl. 19.00 i Sognegården i Ebeltoft

 

Foredrag om vikingetiden i Danmark

Ved museumsinspektør Thomas G. Poulsen, Museum Østjylland


Vikingerne er et af Skandinaviens stærkeste brands både i udlandet og herhjemme. Ordet viking betyder egentlig sørøver, men vikingerne var meget andet end sørø-vere. Vikingetiden dækker hele perioden i Skandinavien fra omkring 800-1050.


Selvom togterne til udlandet var spektakulære, skete der også mange nye ting på hjemmefronten.


De første købstæder blev grundlagt, og man skiftede de gamle nordiske guder ud med den nye gud fra syd: Kristus. Landsbyerne, der i årtusinder havde haft karak-ter af kortvarige bosteder, lagde sig nu fast og blev permanente. Samtidig blev sta-dig mere nyt land taget under plov. Sporene fra vikingetiden er mange og righoldi-ge - også her på egnen, der bl.a. rummer landets højeste koncentration af runesten.

 

Entre er som sædvanlig kun kr. 50.-

 

Foredraget kan ses som en optakt til vores tur til Kongernes Jelling den 17. september. Mere information om denne tur fremsendes snarest.


Se billeder og tekst fra arrangementet

 

*****


Lørdag den 17. september tur til Kongernes Jelling


Start kl. 09.15 fra p-pladsen mellem fregatten og turistbureauet i Ebeltoft


Pris for turen er kr. 150,- pr. person.  Der betales kontant i bussen.


Kl. 11.00 guidet rundvisning i Kongernes Jelling. Rundvisningen foregår ude i mo-numentområdet på vandring mellem høje, runesten, skibssætning og palisade med  fortællinger fra Jellings fantastiske fortid.


Kl. ca. 12.00 frokost i Byens Café, somligger inden for gåafstand (ca. 100 meter).

Frokost bestilles og betales på individuel basis. Måske vi kan finde ud af at bestille fra bussen på vej til Jelling, så vi slipper for at vente på maden.


Kl. ca. 13.00 tilbage til oplevelsescentret. Oplevelsescentret byder på en unik og su-permoderne digital sanseoplevelse, der handler om vikingernes liv og levned. Der kan røres, mærkes og gyses, når vikingernes liv folder sig ud med alt fra bier til drager. Det bliver en rejse fra fortællinger i flammernes skær, over livet som viking og kriger, til rejsen til Valhal samt overgangen til kristendommen. Hele besøget kan krones med en tur på den nye tagterrasse med udsigt over hele monumentom-rådet. Fra terrassen kan man også gennem avancerede kikkerter se, hvordan Jelling så ud for 1000 år siden.


Turen hjem starter, når vi er mætte af oplevelser, men mon ikke vi er tilbage i Ebel-toft Kl. ca. 16.00


Se billeder og tekst fra arrangementetMuseumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail:  info@ebeltoftmuseumsforening.dk