2018
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Arrangementer 2018


Forår


Torsdag 22. marts kl. 20.00 Generalforsamling i Sognegården i Ebeltoft


Før generalforsamlingen er foreningen kl. 19.00 vært ved det traditionelle trakte-ment  (smørrebrød, øl, vand, snaps, og kaffe).


Af hensyn til indkøb, borddækning m.m. er tilmelding nødvendig ved e-mail eller telefon til formanden (jenskannegaard@gmail.com, 3024 5244).


Generalforsamlingens dagsorden:


1. Valg af dirigent.

2  Formandens beretning.

3. Orientering om Museum Østjyllands virksomhed.

4. Kassereren fremlægger årsregnskabet.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 1 suppleant.

8. Valg af 1 revisor.

9. Eventuelt.


Orienteringen om Museum Østjyllands virksomhed vil blive givet af Museumschefen Jørgen Smidt-Jensen.


På generalforsamlingen 2017 blev en eventuel fusion mellem Museumsforeningen og BLIS diskuteret. Siden da har bestyrelserne i de to foreninger konkluderet at en fusion ikke er aktuel, og at de to foreninger fortsætter som selvstændige foreninger med gensidig støtte og samarbejde. På baggrund af dette vil bestyrelsen genfrem-sætte forslag til ændringer til Museumsforeningens vedtægter som forelagt på ge-neralforsamlingen 2016. Ændringerne er ikke af principiel karakter, men udeluk-kende en opstramning og præcisering af de gældende vedtægter. De foreslåede ændrede vedtægter fremsendes snarest.


*****


Torsdag 12. april kl 19.00 i Sognegården, Kirkegade 13, Ebeltoft


Foredrag ved Allan Terp, Præstø, om slægtsforskning og de 4 gårde i Ebeltoft Skovgårde


Allan Terp vil fortælle om slægtsforskning generelt og hvordan han søger i arkiver på nettet og rundt om i Danmark.

Allan Terp har skrevet en slægtsbog, hvori han fortæller om, hvordan han via sin oldemoder fandt frem til den del af slægten Hansen og Nielsen, som har relation til de 4 gårde i Ebeltoft Skovgårde. Dette bliver et foredrag med et generelt indhold, men også et meget lokalhistorisk fokus.


Læs Allan Terps forord til slægtsbogen her


*****


Lørdag 5. maj  Ekskursion til Mønsted kalkgruber og de Fem Hald’er


Dette bliver en lidt lang heldagstur, men også en tur med et meget solidt kultur-historisk indhold og forhåbentlig hyggeligt samvær.

Planen er at starte fra parkeringspladsen ved Fregatten kl. 08.30.

Undervejs til første stop regner vi med at servere et rundstykke og kaffe i bussen.


Besøget til Mønsted kalkgruber finder sted om formiddagen. Vi får da en guidet tur med grundig orientering om grubernes historie, geologi, nuværende status blandt andet som ostelager, hjemsted for Danmarks største bestand af flagermus og scene for koncerter og andre kulturelle arrangementer. Der bliver også lejlighed til at besøge Mønsted Museum (Anker Buchs tidligere hus) samt det nu fredede kalkværk.

Derefter kører vi til Viborg, hvor vi spiser frokost på Restaurant ROD.


Efter en forhåbentlig god og fornøjelig frokost fortsætter vi til Hald Sø syd for Viborg. Her på kanten af Hald Sø findes resterne af tre middelalderborge, en herre-gårdsplads og en eksisterende hovedgård, Hald Hovedgård. Områdets 800 års danmarkshistorie vil i perioden 2015-20 blive nyformidlet via det storstilede pro-jekt De Fem Hald'er, der er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Slots- og Kultur-styrelsen, Viborg Kommune og foreningen ’De fem Hald'er’, og som bl.a. gennem-føres på baggrund af en donation fra A. P. Møller Fonden på 50 mio. kroner. En intention med projektet er bl.a. at skaffe ny viden om borgenes historie, og derfor gennemfører Viborg Museum i disse år en række arkæologiske forskningsudgrav-ninger på de tre fredede middelalderborge. Vi vil igen få en guidet tur, denne gang ledet af museumsinspektør ved Viborg Museum, Lars Agersnap Larsen, hvor vi på en gåtur rundt til de fem Hald'er vil høre om stedernes historie og om det igang-værende store projekt og, ikke mindst, de mange nye resultater fra de arkæologis-ke undersøgelser.


Vi regner med at være tilbage i Ebeltoft  18.30-19.00.


Pris pr. deltager: kr. 150,- plus frokost max. kr. 200,-


*****


Onsdag 6. juni kl. 19.00 i Sognegården, Kirkegade 13, Ebeltoft


Museum i Ebeltoft i mere end 100 år – fra idé til fusion. 

Foredrag ved overinspektør Jakob Vedsted


Foredraget omhandler Museumsforeningens og museets egen, spændende historie og aktiviteter helt fra foreningen blev stiftet den 2. august 1909, samtidig med det første museum på Det gamle Rådhus, over statsanerkendelsen i 1985 og frem til fusioneringen med museerne i Randers og Grenaa og dermed skabelsen af Muse-um Østjylland.Foredraget kommer til at bygge på en bog om Museumsforeningen og museet. Bogen, som udkommer ca. 1. juni,er skrevet af Jakob Vedsted, som har været til-knyttet museet i 33 år – en tredjedel af museets levetid. Om nogen ved alt om mu-seumsforeningen, museet og dets rolle i lokalsamfundet gennem årene, så er det ham!


Dette bliver rent guf


*****


Efterår


Torsdag 23. august 2018 kl. 19.00 i Sognegården, Kirkegade 13, Ebeltoft


En aften om og med ål


Et ganske specielt og fornøjeligt arrangement, idet vi, foruden at høre overinspektør Jakob Vedsted berette om fiskeriet med ålegårde, også skal til et rigtigt ålegilde med stegte ål, stuvede kartofler samt øl og dram.


For nogle generationer tilbage, blev der langs Mols- og Djurslandsområdets kyster drevet et ganske omfattende og indbringende ålefiskeri med stående redskaber – såkaldte ålegårde. Ikke mindst på Helgenæs var ålegårdsfiskeriet udbredt med omkring 50 ålegårde langs halvøens vestkyst. Dette fiskeri, der oprindeligt var et udpræget bondefiskeri, blev i 1810 betegnet som det vigtigste fiskeri i Randers Amt.En særlig side ved ålegårdsfiskeriet var den omfattende handel med ålegårdsretten, som ophørte i 1956. Et andet interessant forhold ved ålegårdene var de særlige nav-ne, der knyttede sig til dem. Flere af disse kan følges flere hundrede år tilbage i ti-den.

Denne ældgamle form for fiskeri, som siden blev overtaget af erhvervsfiskere, er nu en saga blot. Dels er den teknologiske udvikling løbet fra den form for fiskeri, og dels er ålebestanden gået voldsomt tilbage, så ålen nu er en truet fiskeart.

Vi spiser 23. august af samme grund opdrætsål!!


Det bliver ikke specielt dyrt, og foreningen giver øl og dram.


*****


Her er nogle billeder fra det velbesøgte arrangement, hvor 60 personer efter Jakob Vedsteds spændende foredrag forsøgte at spise sig gennem 600 stegte ålestykker. Det lykkedes af en eller anden grund ikke helt.


Klik på billedet for større version


*****


Torsdag 27. september, torsdag 25. oktober og torsdag 15. november kl. 19.00

i Sognegården, Kirkegade 13, Ebeltoft


Miniserie om middelalderen i Danmark med et særligt blik på Djursland


Foredragene styres med sikker hånd af historikeren og middelalderarkæologen Rikke Agnete Olsen (RAO), som er en meget anerkendt og skattet foredragsholder med et omfattende forfatterskab bag sig.


De tre foredrag i efteråret er en fortsættelse af vores arkæologisk/historiske serie, hvor vi sluttede med vikingetiden. Med middelalderen bevæger vi os fra forhisto-risk til historisk tid. Nu er der skriftlige kilder, som oplyser om samfundets ind-retning og menneskenes vilkår og tanker. Det har vi i Danmark fra 1000-årene, men der er ikke mange før fra 1300- og1400-årene. Derfor støtter man sig også til arkæologiske kilder, udgravninger, genstande og billeder, når man arbejder med middelalderens historie.

Man plejer at sige, at middelalderen her i Danmark varede til reformationen i 1536. Da var der både politisk og religiøst vigtige forandringer, men meget forblev læn-ge efter, som det havde været i tiden inden. De samme love gjaldt, og mange mate-rielle forhold forblev som før.


De 3 foredrag vil blandt andet behandle følgende emner:


Magt og tro


Det historiske forløb var bestemt af samspillet og modsætningerne mellem krone, kirke og stormænd. Kampen om magten i riget bølgede frem og tilbage gennem middelalderen og endte med kongemagtens sejr i 1536. Begivenhederne fik mæle gennem dokumenter og årbøger, fordi kirken bragte skriftligheden til landet.


Samfundet


Den sociale struktur var anderledes i Norden end i Europa. Men også i Norden var der forskel på høj og lav og på rettigheder og pligter.


Hverdag og fest


De store gårde eller borge var hele små samfund, der talte medlemmer fra flere sociale lag, men der var også andre former for afhængighed mellem mennesker, f.eks. i byerne, som bliver skabt i løbet af Middelalderen. Handel og rejser i ud-landet får desuden større betydning. 


*****


Her er et par billeder fra det første foredrag, som var yderst spændende.

Rikke Agnete Olsen var som forventet en yderst kompetent og meget vidende foredragsholder. Glæd jer allerede nu til de næste to foredrag.Klik på billedet for større version


Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail:  info@ebeltoftmuseumsforening.dk