Vedtægter



Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Vedtægter for Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn



§ 1. Foreningens navn er Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn.


§ 2. Foreningens hovedformål er at støtte den kulturhistoriske museumsvirksomhed

       i Syddjurs Kommune.


       Foreningen har i øvrigt til formål gennem sine aktiviteter at støtte samt at udbre-       de forståelse og interesse for områdets lokal- og kulturhistorie bl. a. gennem op-

       lysningsvirksomhed.


§ 3. Som medlem af foreningen kan optages enhver med interesse for foreningens

       formål.


§ 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som ordinært afholdes i

       Ebeltoft hvert år før 1. april med følgende dagsorden:


                     1. Valg af dirigent

                     2. Formandens beretning

                     3. Orientering om museumsvirksomheden ved foreningens præsidie-

                         medlem

                     4. Kassereren fremlægger årsregnskabet

                     5. Indkomne forslag

                     6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

                     7. Valg af 2 suppleanter

                     8. Valf af revisor

                     9. Eventuelt


       Kun foreningens medlemmer og særligt indbudte gæster har adgang til general-

       forsamlingen.


       Generalforsamlingen bekendtgøres i mindst en af de stedlige ugeaviser senest 14

       dage forud.


       Forslag skal for at kunne behandles på generalforsamlingen være bestyrelsen i

       hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.


       Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte beslutte det, el-

       ler når mindst 10 medlemmer forlanger det skriftligt med angivelse af dagsor-

       den.


       Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som ordinær gene-

       ralforsamling.


§ 5. Foreningen styres af en bestyrelse på 5 medlemmer.


       Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmefler-

       tal. Bestyrelsen vælges for et tidsrum af 2 år, således at der hvert år vælges hen-

       holdsvis 2 og 3 medlemmer, første gang ved lodtrækning.


       Der vælges endvidere 2 suppleanter ved simpelt flertal. Valget gælder 2 år, såle-

       des at en suppleant afgår efter tur hvert år, første gang ved lodtrækning.


       Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og fastsætter i

       øvrigt selv sin forretningsorden.


       Bestyrelsen vælger, af sin midte, et medlem til præsidiet for museumsfusionen

       mellem Museet for Syddjurs, Djurslands Museum og Kulturhistorisk Museum i



§ 6. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer. Valget gælder for 2 år, dog således, at

       en revisor afgår efter tur hvert år, første gang ved lodtrækning.


§ 7. Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentet.


       Udmeldelse af foreningen skal ske inden 1. december og gælder fra det følgende

       kalenderår.


       Medlemsskabet fortabes ved kontingentrestance.


§ 8. Foreningens regnskab følger kalenderåret.


       Regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse.


       Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af foreningens formue. For foreningens

       forpligtelser hæfter kun dens formue, mens foreningens medlemmer aldrig kan

       pådrages ansvar herfor.


       Køb eller salg af fast ejendom skal godkendes af en ordinær eller ekstraordinær

       generalforsamling.


§ 9. Forslag til forandring i disse vedtægter skal indgives til formanden, hvorefter

       denne foranlediger indkaldt til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.


       Forandringer skal vedtages med to tredjedele af de mødte medlemmers stem-

       mer.


       Såfremt ikke mindst halvdelen af foreningens medlemmer har været til stede på

       denne generalforsamling, forelægges forslagene på ny for en efterfølgende ordi-

       nær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor de da kan endeligt vedtages ved

       almindeligt stemmeflertal.


§ 10. Foreningen kan ophæves, når forslag herom vedtages af to på hinanden følgen-

       de generalforsamlinger med en majoritet af tre fjerdedele af de mødte medlem-

       mers stemmer.


       Såfremt foreningen må ophøre, overgår foreningens ejendele/formue til muse-

       umsfusionen mellem Museet for Syddjurs, Djurslands Museum og Kulturhisto-

       risk Museum i Randers eller lignende kulturhistoriske aktiviteter i Syddjurs

       Kommune efter generalforsamlingens beslutning.


       Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. marts 2010 med ikrafttræden

       den 1. januar 2011.

     

                   

Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail: info@ebeltoftmuseumsforening.dk

Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail: info@ebeltoftmuseumsforening.dk

eller

jenskannegaard@gmail.com