2015
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Arrangementer 2015Nyt: Plancher fra Ebeltestivalen 2015


*****


Tirsdag 24. marts kl. 19.00 Generalforsamling i Sognegården


*****


Torsdag 20. August 2015 kl. 12.30 På tur til Rosenkrantzernes Djursland


Ebeltoft Turistforening og Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn afholder en fællestur  til 'Rosenkrantzernes Djursland'.  Guide på turen er overinspektør Jakob Vedsted.


Turen starter kl. 12.30 fra parkeringspladsen ved Fregatten i Ebeltoft. Første stop er Marie Magdalene kirke. Herefter fortsætter vi til Rosenholm slot, hvor vi får en guid-

et omvisning. Næste stop er Hornslet kirke. På vej tilbage til Ebeltoft kører vi forbi Møllerup gods, hvor Rosenkrantzerne også har huseret. Forventet ankomst Ebeltoft kl. ca. 17.00.


Efter hjemkomsten er der mulighed for at deltage i Turistforeningens fællesspis-

ningsarrangement på Café Bageriet. Prisen for turen er kr. 100, heraf kr. 60 til den guidede tur på Rosenholm slot. Prisen for fællesspisningen:  Oksefilet med bagt kartoffel og rødvinssovs m.m. ('eat all you can') er kr. 135,-.


Tilmelding til

formanden for Museumsforeningen: Jens Kannegaard på tlf. 3024 5244 eller e-mail: jenskannegaard@gmail.com


eller


formanden for Ebeltoft Turistforening: Jørgen Laugesen på tlf. 8634 2327 eller e-mail: jorgen@ebeltoftturistforening.dk

 

*****


Lørdag 22. august 2015 kl. 14.00 Rugårdsvej, Birkesig, Balle:


Præsentation af de restaurerede kalkovne i Birkesig


Arrangeres sammen med Rosmus Distriktsråd og BLIS (By- og Landkultur i Syd-

djurs).

Der forventes deltagelse fra administrationen og byrådet i Syddjurs kommune, Kul-

turstyrelsen og Museum Østjylland.


Formanden for Museumsforeningen vil fortælle om den netop overståede restaure-

ring, kalkovnslauget samt planerne for fremtidigt vedligehold og yderligere restau-

rering.


Formanden for BLIS, arkitekt Hans Grøn, vil fortælle om kalkens kemi samt kalkens bygningsmæssige betydning i fortid og nutid.


Overinspektør Jakob Vedsted vil fortælle om kalkbrændingens historie og betydning for lokalområdet.


Under arrangementet serveres ristede pølser, pandekager samt øl, vin og vand.


Efter arrangementet er der mulighed for rundvisning på Hoed Kalkværk ved ejerne Minna og Finn B. Pedersen.


Arrangementet er stærkt anbefalelsesværdigt. Her vil man bl.a. kunne konstatere, hvilken voldsom kemisk proces læsking af kalk er.

 

*****


Arkæologiserien


4 arkæologiforedrag med tilhørende ekskursioner


Dette er vores store satsning, hvor vi vil forsøge at fortælle Djurslands forhistorie fra de tidlige tider efter sidste istid til og med bronzealderen. Foredragene vil om-

handle klima, topografi, flora, fauna og ikke mindst vore forfædres liv, deres gøren og laden.

Det tilstræbes, at der under fordragene fremvises ('hands on') eksempler fra red-

skabskulturen hørende til de forskellige tidsperioder. På ekskursionerne skal vi be-

søge arkæologiske og topografisk/geologiske områder som illustration til foredrage-

ne. De bedste fagfolk vil stå for foredragene og guide på ekskursionerne.


Alle foredrag finder sted i Sognegården, Kirkegade 13, Ebeltoft


Arkæologiserien er solidt støttet af Kulturpuljen i Syddjurs kommune samt Tved Sparekasses Fond. Det er derfor muligt at holde medlemsprisen per arrangement så lav som kr. 50,-.


Det anbefales, at man tilmelder sig alle 7 arrangementer.


Tilmelding til formanden Jens Kannegaard på tlf. 3024 5244 eller på e-mail jenskannegaard@gmail.com.


*****


Tirsdag 25. august 2015 kl. 19.00 i Sognegården Kirkegade 13, Ebeltoft:


Palæolitikum, ældste stenalder (ca. 14.500 f. Kr. – 8.900 f. Kr)

Ved Bo Madsen, arkæolog, mag. art


Titel: De første? spor efter istidens jægere på Djursland og Randersegnen


Synopsis:


De første sikre spor af bopladser i Norden daterer sig 14-15.000 år tilbage. Nogle af de bedst bevarede bopladser er fundet på Djursland og i den nedre Gudenådal. Disse fund er resultatet af et mangeårigt lokalt samarbejde mellem museumsfolk og fritidsarkæologer.

Foredragsholderen har stået i spidsen for udgravningen af unikke istidsbopladser i Museum Østjyllands ansvarsområde. Han vil fortælle om, hvordan det lykkedes at finde rensdyrjægernes bopladser, godt skjult under tykke sedimenter, og om de ar-

kæologiske udgravninger. Der gives et rids af naturforhold, nye daterings- og analy-

semetoder og ikke mindst fremtidige udfordringer i arkæologiens tidsmæssige grænseland.

 

*****


Tirsdag 8. september 2015 kl. 19.00 i Sognegården Kirkegade 13, Ebeltoft:


Mesolitikum ældre stenalder (ca. 8.900 f. Kr. – 3.900 f. Kr)

Ved Esben Kannegaard, museumsinspektør


Titel: Ældre stenalders jæger-fisker-samlerkulturer


Ved afslutningen af den kolde periode efter sidste istid ca. 9.500 f. Kr. blev klimaet gradvis varmere, og det danske område blev efterhånden helt skovdækket med et rigt dyreliv af bl.a. urokse, kronhjort, rådyr, vildsvin, og pelsdyr. Samtidig steg hav-

niveauet på grund af de store ismassers fortsatte afsmeltning, og store landområ-

der, der bl.a. tidligere havde gjort Danmark landfast med England, blev oversvøm-

met. I den 5.500 år lange periode indtil yngre stenalders begyndelse omkring 4.000 f. Kr. tilpassede den ældre stenalders befolkning sig til de skiftende forhold ved en overraskende effektiv udnyttelse af naturen.

Foredragsholderen har foretaget omfattende udgravninger af ældre stenalders køk-

kenmøddinger og begravelser på Djursland, og han vil fortælle om forholdene i Mag-

lemosekultur, Kongemosekultur og Ertebøllekultur.


*****


Nedenstående arrangement er desværre AFLYST


Lørdag 12. september 2015 kl. 10.30 fra P-pladsen ved Fregatten, Ebeltoft:


Ældste og ældre stenalder ekskursion


Vi skal blandt andet besøge den store køkkenmødding i Mejlgård skov og  Ertebølle-

bopladsen i Nederst midt i Kolindsund. Deltagerne vil her få mulighed for selv at finde efterladenskaber efter vores fjerne forfædre i form af flintslag, flækker evt. skiveøkser m.m.


Der serveres en sandwich og drikke under turen.


*****


Tirsdag 22. september kl. 19.00 i Sognegården Kirkegade 13, Ebeltoft:


Neolitikum, yngre stenalder (ca. 3.900 f. Kr. – 1.700 f. Kr.)

Ved Lutz Klassen, Dr. Phil, forskningsleder Museum Østjylland


Titel: Yngre stenalders bondekultur


Synopsis:


Omkring 4.000 f.Kr. introduceres landbrug og husdyrhold i Danmark og dermed og-

så på Djursland - yngre stenalder begynder. Perioden adskiller sig radikalt fra den foregående ældre stenalder, ikke kun i måden menneskene skaffer sig føde på. Bosættelsen, begravelserne, ejendomsforhold, forholdet til resten af Europa, indgreb i naturen, sociale forhold og religion er helt anderledes. Forandringerne er så gen-

nemgribende, at deres historiske betydning kan ligestilles med de forandringer,  der skete under den industrielle revolution. I foredraget gives der et overblik over disse forandringer med udgangspunkt i nogle af periodens enestående fund fra Djursland.

 

*****


Lørdag d. 26. september 2015 kl. 10.30 fra P-pladsen ved Fregatten, Ebeltoft:


Yngre stenalderekskursion


Ekskursionsleder: Forskningsleder ved Museum Østjylland, Lutz Klassen, dr. phil


Vi skal besøge i alt 4 lokaliteter. Lokaliteterne er:

 

1 Broen over Veggerslev Kær i Veggerslev: (udstigning)

Veggerslev Kær er en offermose, hvor der er fundet mange depotfund med flintøkser og keramik. Der er desuden udgravet en offerplatform, hvorfra tingene blev sat ned i mosen/søen. Stedet har et af de højeste tal af flintøksedeponeringer i hele Norden, hvilket uden tvivl skyldes nærheden til flintforekomsterne ved Gerrild Klint.


2 Kirial Bro/Kainsbakke: Ca 1,5 km af rute 16 vest for Grenå der starter ved landsbyen Kirial og går videre vestpå (ingen udstigning).

Kirial Bro er en vigtig kystboplads fra den grubekeramiske kultur. Kainsbakke er Djurslands største stenalderboplads og samtidig en internationalt enestående kultplads.


3 Tustrup megalitterne: (udstigning ved Gl. Fjellerupvej 21, Allingåbro)

Tustrup rummer Jyllands største jættestue og to dysser, som har fungeret i samspil med et såkaldt kulthus, en anlægstype, som ikke kendes andre steder.


4 Blakbjerg: (Udstigning ved Vestergade 116, Ryomgård.)

Kultplads fra tragtbægerkulturen i dramatisk topografisk situation med enestående blik over det fossile Kolindsund.


Der serveres en sandwich og drikke under ekskursionen.


*****


Mandag 5. oktober 2015 kl. 19.00 i Sognegården Kirkegade 13, Ebeltoft:


Bronzealder (ca. 1.700 f. Kr. – 500 f. Kr) 

Ved Niels Axel Boas, fhv. museumsinspektør ved Museum Østjylland


Titel: Bronzealder på Djursland


Arkæologiske undersøgelser af bronzealdersamfund har i det seneste halve århun-

drede bidraget med helt ny viden om bebyggelse og gravskik på Djursland. Afdækningen af sandflugtsdækkede, fossile landskaber har givet god indsigt i bron-

zealderfolkets levevis i området. Der er nu produceret en omfattende og veldoku-

menteret viden om husbyggeri, dagligdags aktiviteter i husene og udvikling af land-

brugsdriften igennem hele bronzealderen. Også grave og gravhøje har bidraget med ny viden om traditioner og behandling af de døde. Betydningen af det eftertragtede metal, bronzen, vil fremgå af gravfund og hengemte depoter.


*****


Lørdag 10. oktober 2015 kl. 10.30 fra P-pladsen ved Fregatten, Ebeltoft:


Bronzealderekskursion


Ekskursionsleder: Niels Aksel Boas, fhv. museumsinspektør


Busturen fra Ebeltoft går via den nordlige del af Syddjurs, hvor Tøstrup sogn og toppe af Kolindsunds skrænter hører til et af de absolut tættest belagte områder med gravhøje fra bronzealder. Vi fortsætter derefter ad 'Bronzealderruten'.

 

Bronzealderruten starter i Hemmed ved storhøjene Stodihøje og den fundrige, vel-undersøgte og delvist rekonstruerede Egehøj samt pladser for bopladsundersøgelser med huse i området vest og øst for Hemmed. Ruten fortsætter mod Rimsø. På vejen besøger vi de tre kæmpehøje og nær Rimsø en velundersøgt gravhøj med hellerist-ningssten. Ved Kirken i Rimsø passeres en bronzealdergravhøj, hvorpå landets høje-ste runesten fra vikingetid er blevet anbragt i nyere tid. Turen slutter på de højt be-liggende Thorsø Høje. Der vil undervejs være en pause, hvor vi får lidt at drikke og spise.

Vi forventer at være tilbage i Ebeltoft kl. ca 15.

 


Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail:  info@ebeltoftmuseumsforening.dk