Vedtægter
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Vedtægter for Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

 

§ 1. Foreningens navn er 'Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn'. Foreningen

       har hjemsted i Syddjurs kommune.

 

§ 2. Foreningens formål er dels at støtte den kulturhistoriske museumsvirksomhed i

       Syddjurs Kommunedels, gennem sine aktiviteter, at støtte og udbrede forståelse

       og interesse for områdets lokal- og kulturhistorie bl.a. gennem oplysningsvirk-

       somhed.

       Foreningen kan desuden oprette forskellige laug til varetagelse af kulturelle akti-

       viteter.

 

§ 3. Som medlem af foreningen kan optages enhver med interesse for foreningens

       formål.


§ 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som ordinært afholdes i

       Ebeltoft hvert år før 1. april med følgende dagsorden:


    1. Valg af dirigent.
    2. Formandens beret ning
    3. Orientering om Museum Østjyllands virksomhed
    4. Kassereren fremlægger årsregnskabet
    5. Indkomne forslag
    6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    7. Valg af 1 suppleant
    8. Valg af 1 revisor
    9. Eventuelt

 

       Kun foreningens medlemmer og særligt indbudte gæster har adgang til general-

       forsamlingen.

 

       Generalforsamlingen bekendtgøres i mindst en af de stedlige ugeaviser senest 14

       dage forud.

 

       Forslag skal for at kunne behandles på generalforsamlingen være bestyrelsen i

       hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

       Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte beslutte det,

       eller når mindst 10 medlemmer forlanger det skriftligt med angivelse af dagsor-

       den.

 

       Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som ordinær gene-

       ralforsamling.


§ 5. Foreningen styres af en bestyrelse på 5 medlemmer.

 

       Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmefler-

       tal. Bestyrelsen vælges for et tidsrum af 2 år, således at der hvert år vælges hen-

       holdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer.

       Der vælges endvidere 2 suppleanter ved simpelt flertal. Valget gælder 2 år, såle-

       des at en suppleant afgår efter tur hvert år.

 

       Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og

       fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 

       Bestyrelsen vælger, af sin midte, et medlem til præsidiet for museumsfusionen

       mellem Museet for Syddjurs, Djurslands Museum og Kulturhistorisk Museum i

       Randers. Valget gælder for 4 år. Valgperioden følger den kommunale valgperi-

       ode.


§ 6. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer. Valget gælder for 2 år, dog således, at

       en revisor afgår efter tur hvert år.


§ 7. Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentet.

 

       Udmeldelse af foreningen skal ske inden den 1. december og gælder fra det føl-

       gende kalenderår.

 

       Medlemskabet fortabes ved kontingentrestance.


§ 8. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

 

       Regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

       Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af foreningens formue. Foreningen kan

       ikke forpligtes ud over sin formue.

 

       Køb eller salg af fast ejendom skal godkendes af en ordinær eller ekstraordinær

       generalforsamling.


§ 9. Foreningen tegnes af formand og kasserer hver for sig. Bestyrelsen kan udstede

       prokura.


§ 10. Forslag til forandring i disse vedtægter skal indgives til formanden, hvorefter

       denne foranlediger indkaldt til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

       Forandringer skal vedtages med to tredjedele af de mødte medlemmers stem-

       mer. Såfremt ikke mindst halvdelen af foreningens medlemmer har været til ste-

       de på denne generalforsamling, forelægges forslagene på ny for en efterfølgende

       ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor de da kan endeligt vedtages

       ved almindeligt stemmeflertal.


§ 11. Foreningen kan ophæves, når forslag herom vedtages af to på hinanden følgen-

       de generalforsamlinger med en majoritet af tre fjerdedele af de mødte medlem-

       mers stemmer.

 

       Såfremt foreningen må ophøre, overgår foreningens ejendele/formue til lignen-

       de kulturhistoriske formål i Syddjurs Kommune efter generalforsamlingens be-

       slutning. 

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. marts 2018 og den 21. marts 2019 


Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail:  info@ebeltoftmuseumsforening.dk