Referat af generalforsamling 2019
Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn

Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune


Museumsforeningen for Ebeltoft og OmegnReferat af ordinær generalforsamling

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 20.00 i SognegårdenKl. 19.00:  Museumsforeningen var  inden gereralforsamling vært ved det traditio-nelle traktement (smørrebrød, øl, vand og dram).

 

Kl. 20.00: Generalforsamlingen blev herefter gennemført i overensstemmelse med dagsordenen. 85 medlemmer deltog i generalforsamlingen.


Ad 1                    Valg af dirigent:


                             Bestyrelsen foreslog revisor Aage Madsen valgt til dirigent.

                             Aage Madsen blev valgt.


                             Dirigenten indledte med at takke for valget og konstaterede

                             generalforsamlingen for lovligt indkaldt.


Ad 2                    Formandens beretning:


                             Formanden Jens Kannegaard udtalte mindeord for Jan Birk og Øth

                             Havmøller


                             Formanden aflagde beretning


                             I forbindelsemed formandens beretning var der en mindre drøftelse

                            vedrørende restaureringsprojektet omkring Postladen, Det gamle

                            Rådhus og Juulsbakke 1 og tilsagnene om fondsstøtte. Der blev

                            blandt spurgt til, om hvorvidt man kunne nøjes med at gennemgå

                            projektet.


                            Formanden oplyste, at midlerne er givet til et fuldt projekt, men at

                            der naturligvis ville kunne forhandles. Men målet var naturligvis at

                            forsøge at rejse det fulde beløb.


                            Der blev udtrykt stor anerkendelse til projektet fra forsamlingen.


                            Formandens beretning blev herefeter godkendt.


Ad 3                   Orientering om museumsvirksomheden:


                           Museumschef Jørgen Smidt-Jensen aflagde orientering om Museum

                           Østjyllands virksomhed.


                           Orienteringen blev taget til efterretning.


Ad 4                  Fremlæggelse af årsregnskabet:


                           Kassereren Per Lampe fremlagde på foreningens vegne årsregnskabet

                           for 2018.


                           Formanden orienterede om budgettet for 2019.


                           Årsregnskab, et blev godkendt og budgettet blev taget til efterret-

                           ning.


Ad 5                  Indkomne forslag:


                           Bestyrelsen fremsatte forslaget til vedtægtsændringer til endelig ved-

                           tagelse. Ændringerne har været fremsat på generalforsamlingn i 2018,

                           men kunne da ikke endelig godkendes som følge af regler om ved-

                           tægtsændring.


Ad 6                 Valg af bestyrelsesmedlemmer:


                          På valg efter tur var Jørgen Nyhuus, Morten Jensen og Per Lampe,

                          som alle blev genvalgt. 

 

                          Bestyrelsen består herefter af: Mariann Adams, Morten Jensen, Jens

                          Kannegaard, Per Lampe og Jørgen Nyhuus.


Ad 7                Valg af 2 suppleanter:


                         På valg som suppleanter var Christine Lauritzen og Jakob Vedsted.

                         Jakob Vedsted (1. suppleant) blev valgt for 1 år.

                         Christine Lauritzen (2, suppleant) blev valgt for 2 år.


Ad 8               Valg af revisor:


                        På valg som revisor var Aage Madsen, som blev genvalgt for 2 år.


Ad 9               Eventuelt


                       Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden.

                       Formanden afsluttede med at takke dirigenten for ledelsen af mødet og

                       medlemmerne for det fine fremmøde.


                      Dirigent:                                                               Referent:

                      Aage Madsen                                                       Jakob Vedsted

                      Revisor                                                                  Referent


Ebeltoft, den 31. maj 2019


Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn 

Juulsbakke 1 - 8400 Ebeltoft

Mail:  info@ebeltoftmuseumsforening.dk